การจัดการความรู้

หมายเหตุ: คลิ๊กที่หัวข้อการจัดการความรู้เพื่ออ่านคำตอบ

ช่วงเวลาดำเนินงาน หัวข้อการจัดการความรู้
กรกฎาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 การพัฒนาต้นแบบระบบจัดเก็บสถิติพื้นที่เรียนรู้อิสระ (Learning Space)
มกราคม 2562 – มิถุนายน 2562 ระบบยืมคืน ครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรกฏาคม 2560 – เมษายน 2561 การนำระบบจองพื้นที่บริการมาใช้เพื่อพัฒนางานบริการแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
มิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2556 การฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่องานบริการเบื้องต้น
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 การจัดเก็บรายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
การประชาสัมพันธ์แผนกงานผ่าน Facebook
การสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 การประชาสัมพันธ์ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ผ่านทาง Facebook