การเข้าใช้บริการ

เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคเรียน
วันจันทร์ – วันศุกร์  08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์  08.30 – 15.00 น.
ช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน)
วันจันทร์ – วันอาทิตย์  08.30 – 16.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์  ไม่เปิดให้บริการ
ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด
แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งที่ใช้บริการ
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ฝากกระเป๋า สิ่งของอื่นๆ ยกเว้นของมีค่าไว้ทีห้องฝากของ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของที่นำมาด้วยเมื่อออกจากห้องสมุด
สำรวมกิริยา มารยาท ไม่ส่งเสียงดัง
ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าห้องสมุด
ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องสมุด
ใช้บริการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาปิดทำการ 15 นาที
ส่งคืนสื่อสิ่งพิมพ์ภายในกำหนดส่ง
หากไม่ส่งตามกำหนดส่งจะต้องชำระค่าปรับตามที่ห้องสมุดกำหนด

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการ
แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง