Category: การจัดการความรู้

วิธีการอัพโหลดไฟล์ รายงานสรุปผลดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ในการจัดทำรายงานผลดำเนินงาน หรือโครงการ จะเห็นได้ว่าแผนกงานหรือผู้รับผิดชอบจะต้องปรินซ์เอกสารดังกล่าวอย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดการใช้กระดาษ วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการอัพโหลดไฟล์ ในเมนู รายงานผลดำเนินโครงการ/รายงานโครงการ 1. ไปที่ http://www.sac.oarit.rmuti.ac.th/sacwp และ Loin ด้วยบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต          …

การสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ

แนวทางแก้ไข 1. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเองเกิดประทับใจต่อการเข้ามาใช้บริการ 2. พัฒนางานบริการ ให้มีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   แนวปฏิบัติที่ดี ขั้นตอนการสร้างความประทับในให้กับผู้มาใช้บริการ มีดังนี้ 1. การกล่าวคำทักทาย    1.1 ยกมือไหว้  สำหรับอาจารย์, เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก   …

การประชาสัมพันธ์แผนกงานผ่าน Facebook

แนวทางแก้ไข 1. แผนกงานมี Facebook PanPage และมีสมาชิกเป็นผู้มาใช้บริการ 2. แผนกมีกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรสารสนเทศ ที่อัพเดทตลอดเป็นประจำ 3. การใช้ช่องทางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ให้เกิดประโยชน์แก่แผนกงาน คือ การประชาสัมพันธ์แผนกงานผ่านช่องทางดังกล่าว   แนวปฏิบัติที่ดี 1.…

การจัดเก็บรายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ

แนวทางแก้ไข 1.  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ใช้เป็นหลักฐาน ในการรับการตรวจ SAR ในระดับฝ่าย/สำนัก จึงถูกยืมเป็นหลักฐานของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ทำให้เกิดการสูญหาย หรือไม่สามารถติดตามเล่มตัวจริงดังได้ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ SAR 3. ทำให้สิ้นเปลืองวัสดุในการจัดทำรูปเล่มรายงานใหม่   แนวปฏิบัติที่ดี 1. จัดทำแบบบันทึกผู้ยืม-คืน รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ…

ขาดช่องทางรับบริการที่รวดเร็ว เพื่อให้นักศึกษาจะได้มีระเบียบวินัยในการเข้ารับบริการมากขึ้น

แนวทางแก้ไข 1.คุณกำธรเสนอให้ย้ายสื่อใหม่ๆมาใกล้ๆเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบสื่อได้ง่ายขึ้น 2.ควรแยกเครื่องบริการยืม-คืน เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 3.มีมุมเลือกสื่อ เพื่อให้สะดวกในการเลือกสื่อ   วิธีการแก้ไข/กิจกรรม 1. ย้ายสื่อใหม่มาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืน 2. แยกเครื่องบริการยืม-คืน   ผลจากการแก้ไข สำเร็จ

ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร มีแต่ประสิทธิภาพต่ำ

แนวทางแก้ไข 1.ให้เจ้าหน้าที่ทำการ Format เครื่องใหม่ หรือบำรุงรักษาเครื่องโดยการสแกนไวรัส 2.คุณกำธรเสนอให้เจ้าหน้าที่ใช้เครื่อง iMAC ในการปฏิบัติงาน 3.คุณณัฐชนันย์ เสนอให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนมาใช้เครื่อง Acer ทดแทนเครื่อง SVOA ที่หมดอายุการใช้งาน   วิธีการแก้ไข/กิจกรรม 1.  สแกนไวรัส 2. กรณีเครื่องช้า…