Author: admin

ขอเชิญ นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ

ขอเชิญ นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 คลิกที่นี่

เสนอความต้องการรทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เสนอความต้องการรทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ หมายเลขแบบสอบถาม 165158 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561