เกี่ยวกับแผนกงาน

ขอต้อนรับ…สู่ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง…

          งานของเรา คือ งานให้บริการการศึกษาด้วยตนเองทุกรูปแบบผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
          Our task is to provide all sorts of self – access learning through appropriate innovation and technology.

ที่นี่เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านภาษาต่างประเทศและศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เปิดสอนในวิทยาเขตฯผ่านนวัตกรรมทาง การศึกษาและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม สถิติผู้เข้าใช้บริการในศูนย์ฯเพิ่มขึ้นทุกปี เรามีความภูมิใจที่มีส่วน ช่วยเสริมสร้างการศึกษาของผู้เรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มากบ้างน้อยบ้างตามความสนใจ และความแตกต่างของแต่ละคน หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดส่งข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิก(อีเมล์)เหล่านั้นไปที่บุคลากรในศูนย์ฯ หรือส่งตรงไปที่หัวหน้าแผนกฯได้เลย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับความคิดเห็น ของท่านไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ขอต้อนรับอีกครั้ง…สู่ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง…สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ

ประวัติ
         ผู้เขียนโครงการ ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ

การพัฒนา

กรกฎาคม 2536 ถึง กรกฎาคม 2537
ผู้เขียนโครงการทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Self-Access Centre
ในขณะรับทุนศึกษาหลักสูตร Graduate Diploma in Teaching
English to Speakers of Other Languages ณ มหาวิทยาลัยเดกิ้น
รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
สิงหาคม 2537 เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ต่อผู้บริหารวิทยาเขตฯ
พฤศจิกายน 2537 โครงการฯ (สังกัดแผนกวิชาภาษาอังกฤษ) ได้รับการอนุมัติ
มิถุนายน-สิงหาคม 2538 เริ่มดำเนินการจัดตั้ง ณ ห้อง 19-211
อาคารเรียนรวมคณะวิชาศึกษาทั่วไป
กันยายน-ตุลาคม 2538 ทดลองเปิดใช้ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
27 พฤศจิกายน 2538 เปิดใช้ศูนย์การเรียนด้วยตนเองอย่างเป็นทางการ
โดยผู้อำนวยการ (นายเทอดทูล ขำวิลัย)
สิงหาคม-กันยายน 2539 ย้ายศูนย์การเรียนด้วยตนเองไปจัดตั้งที่ชั้นลอย
ปีกขวามือ อาคารห้องสมุด
ปี 2541 มีการจัดตั้งฝ่ายกิจการพิเศษขึ้น ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
เป็นงานในแผนกการศึกษาด้วยตนเอง สังกัดศูนย์วิทยบริการ
และฝ่ายกิจการพิเศษ ตามลำดับ
มีนาคม-เมษายน 2543 ย้ายศูนย์การเรียนด้วยตนเองไปจัดตั้งที่ ชั้น 2 อาคาร 8
ตุลาคม 2546 อ. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ พ้นจากตำแหน่งหัวแผนก
การศึกษาด้วยตนเอง (เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ)
อ. อุมาพันธ์ จิราภรณ์ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้า
แผนกการศึกษาด้วยตนเอง
กรกฎาคม 2548
อ. อุมาพันธ์ จิราภรณ์ พ้นจากตำแหน่งหัวแผนกการศึกษาด้วยตนเอง
ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ เข้ารับตำแหน่งรักษาการ
หัวหน้าแผนกการศึกษาด้วยตนเอง

ปรัชญา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นองค์กรที่บูรณาการการบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

 

วิสัยทัศน์
แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง   ฝ่ายวิทยบริการ  มุ่งมั่นพัฒนาการบริการด้านการศึกษาด้วยตนเองทุกรูปแบบ  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล และการบริการระทับใจ

ภารกิจ

1.       พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2.      ใช้พัฒนาระบบริการเชิงรุก
3.     พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและประหยัด
4.      สนับสนุนการจัดการศึกษาฝึกอบรม การศึกษาดูงานและวิจัย
5.   ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ
เป้าหมาย
1.       บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทักษะในการให้บริการ
2.      ให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้
3.       สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

กลยุทธ์
1.       อบรมบุคลากรประจำการ (Inservice Training)
2.      จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริการ
3.      จัดและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมศึกษาด้วยตนเอง
4.      จัดทำแผนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

 

วัฒนธรรมองค์กร

รักองค์กร รักการบริการ  รักเพื่อนร่วมงาน  รักการเรียนรู้   มุ่งสู่มาตรฐานสากล

 

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

SAC
S   =  Smiling Service (การบริการด้วยรอยยิ้ม)
 A   =  Achievement     (การบรรลุผลสำเร็จ)
C   =  Creativity           (ความสามารถในการสร้างสรรค์)