ติดต่อเรา


แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-233069 ต่อ 2861, 2862, 2863